"Mesdames, messieurs, bonsoir !"

"Mesdames, messieurs, bonsoir !"
"Mesdames, messieurs, bonsoir !" © GHOSAROSSIAN Delphine